top of page
Ja 3 c_edited.jpg

Ja, belgomaniak
Me, as Belgian fan

Jestem lekarzem weterynarii, socjologiem, asystentem kynologicznym, nauczycielem przedmiotów weterynaryjnych, hodowcą, kynologiem , ale przede wszystkim belgomaniakiem dla którego owczarki belgijskie stały się drogą przez życie. 

I am a veterinarian, sociologist, cynological assistant, teacher of veterinary subjects, breeder, cynologist, but most of all a huge Belgian fan for whom Belgian Shepherds have become a way through life.

Kilka słów o mnie 
A few words about me

Mł.Ch.Pl, Ch.Pl
s. MEL Comme Un Reve Noir

         Moja przygoda z belgami trwa od ponad 25 lat. W 1996 roku będąc na studiach weterynaryjnych,podjęłam decyzję, że do mojej rodziny dołączy owczarek belgijski. I tak przybył do mnie pierwszy groenendael z Węgier CHO-CHO Comme Un Reve Noir. Pies do którego później będę porównywać wszystkie inne moje owczarki belgijskie. Wysokie wyszkolenia przodków gwarantowały odwagę, łatwość szkolenia i silne popędy. Taki dokładnie był ten pies. Stał się dla mnie wyzwaniem i przerósł mnie zważając na ówczesną moją niewielką wiedzę w temacie oraz brak wsparcia szkoleniowego. Przeszłam jednak chyba wszystkie wtedy dostępne aktywności z moim psem: posłuszeństwo, agility, obronę. 

Tuż po przywiezieniu CHO-CHO spotkałam Anię Łaszcz, która zaimportowała w tym czasie sukę z Belgii USHKĘ de Sincfal . Zaczęłyśmy wspierać się podczas wychowania naszych groenendaeli i szybko zaprzyjaźniłyśmy się. Razem ruszyłyśmy na wystawy klubowe na Węgry, do Czech i Francji. Bardzo szybko edukowałyśmy się w temacie owczarków belgijskich a nasz zachwyt rasą nie mijał a wręcz nabierał rozpędu. Bardzo wiele nauczyłam się dzięki Ani, moje wiedza z pewnością nie byłaby tak pełna i z taką perspektywą gdyby nie jej wsparcie. W 2000 roku powstała nasza wspólna hodowla "Rewir Wadery". W tym czasie dołączyły do nas kolejne psy malinois Aranka z Vandalky do Ani i do mnie MEL Comme Un Reve Noir. Drugi groenendael był moim spełnieniem marzeń o pięknym psie wystawowym, to czego w eksterierze brakowało Cho- Cho wszystko znalazłam u Mela. Niestety po dwóch latach skończyła jest kariera ringowa tego psa ze względu na uszkodzenie ucha i defekt uniemożliwiający dalsze wystawianie. Hodowla jednak zaczęła swoją działalność i przez dwa lata urodziły się dwa mioty czarnych długowłosych psów i dwa mioty malinois.  Miot malinois z 2000 roku był drugim miotem tej odmiany w Polsce, wtedy belgi krótkowłose były jeszcze bardzo mało popularne. Hodowla przerwała swoją działalność po wyjeździe Ani za granicę. 

My adventure with “Belgians” has been going on for over 25 years. In 1996, while studying veterinary medicine, I decided that a Belgian Shepherd would join my family. And so the first groenendael from Hungary, CHO-CHO Comme Un Reve Noir, came to me. A dog that I will be later compare to all my other Belgian Shepherds. High training of ancestors guaranteed courage, ease of training and strong drives. This is exactly what that dog was like. It became a challenge for me and he surpassed me, considering my little knowledge of the subject at the time and the lack of training support. However, I probably went through all the activities available in that times with my dog: obedience, agility, defense.

 

Right after I brought CHO-CHO, I met Ania Łaszcz, who imported a bitch from Belgium, USHKA de Sincfal. We started to support each other while raising our groenendels and we quickly became friends. Together we went to club shows in Hungary, the Czech Republic and France. We educated ourselves very quickly on the subject of Belgian Shepherds and our admiration for the breed did not pass, and even gained stronger. I learned a lot thanks to Ania, my knowledge would not be so complete without her and with such a perspective, if not for her support. In 2000 our kennel "Rewir Wadery" was established. At that time, another malinois dogs Aranka from Vandalky joined us to Ania and to me MEL Comme Un Reve Noir. The second groenendael was my dream come true about a beautiful show dog, what Cho-Cho lacked in the exterior, I found everything at Mel. Unfortunately, after two years, this dog's ring career is over because of ear damage and a defect that prevents further exposure. However, the breeding started its activity and in two years two litters of black longhaired dogs and two litters of malinois were born. The malinois litter from 2000 was the second litter of this variety in Poland, then the short-haired Belgians were not very popular yet. Unfortunately, our kennel adventure ended, when Ania went abroad for many years.

mel21w_edited.jpg

Mł.Ch.Pl, Zw Pl,Ch.Pl
CHO-CHO Comme Un Reve Noir

Mł.Ch.Pl, Zw Pl, Zw Klubu,Ch.Pl
s.BLACKBERRY LAKKA Rewir Wadery

         Pod koniec lat 90-tych i na początku lat dwutysięcznych prowadziłam intensywną pracę edukacyjną związaną z rasą. Pisałam liczne artykuły, działałam na rzecz utworzenia klubu owczarka belgijskiego i bouviera, współorganizowałam wystawy specjalistyczne. W tym też okresie zdałam egzamin asystencki w ZKwP. Ponieważ zdawałam sobie sprawę, że wiele osób ma problemy z prawidłowym prowadzeniem owczarków belgijskich założyłam w 2003 roku forum belgi.pl, które stało się bardzo opiniotwórczym medium na mapie kynologicznej w Polsce. Prowadziliśmy pracę edukacyjną nie tylko wirtualną ale również w realnych warunkach. Odbyło się kilka zlotów na których prowadziliśmy wykłady, bonitację, szkolenia, pokazy. W tym też czasie intensywnie jeździłam na wystawy klubowe: byłam kilkanaście razy we Francji, Holandii, Czechach, udało mi się również uczestniczyć w wystawie klubowej w Wielkiej Brytanii i Finlandii. Podczas tych imprez wykonywałam mnóstwo zdjęć. Mam w swoich zbiorach co najmniej kilkanaście tysięcy portretów owczarków belgijskich, a moje fotografie były publikowane w kilku zagranicznych biuletynach. Na fali otwartości w przekazywaniu informacji na temat mankamentów zdrowotnych rasy postanowiłam założyć bazę danych gromadzącą informację na temat rodowodów, szkoleń, tytułów a przede wszystkim zdrowia owczarków belgijskich. 

In the late 1990s and early 2000s, I was involved in intensive educational work related to of Belgian Shepherd’s race. I wrote numerous articles, worked for the creation of the Belgian Shepherd and Bouvier club, and co-organized specialized dog shows. During this period, I passed the assistant exam at the Polish Kennel Club. Because I was aware that many people have problems with the proper to judge, exam or management of Belgian Shepherds, I founded the belgi.pl forum in 2003, which has become a very opinion-forming medium on the cynological map in Poland. We conducted educational work not only in virtual way but also in real conditions. There were several rallies where we conducted lectures, evaluation, training and demonstrations. At that time, I went to club dog shows intensively: I was several times in France, in the Netherlands and in the Czech Republic, I also managed to participate in the club dog show in Great Britain and Finland. I took a lot of photos during these events. I have at least a dozen thousand portraits of Belgian Shepherds in my collection, and my photos have been published in several foreign bulletins and even in books sometimes. On the wave of openness in providing information on the health deficiencies of the breed, I decided to set up a database collecting information on pedigrees, training, titles and, above all, the health of Belgian Shepherds.

Mł.Ch.Pl, Zw Klubu,Ch.Pl
CACHEMIRE Rewir Wadery

       Po odejściu moich psów na kilka lat wycofałam się z życia kynologicznego by powrócić wraz z pojawieniem się kolejnego belga w moim życiu VICTORII Terramar Nordes z Hiszpanii. Mój mąż namówił mnie na kupno tej suczki. Bardzo chciałam kolejnego groenendaela, ale czarna dziewczyna nie urodziła się dla mnie. I tak w naszym domu i w naszych sercach pojawiła się szara VICTORIA czyli Lili.  To ona jak tajfun rozpędziła na nowo belgamaniackiego bakcyla, którego wspiera dzielnie mój mąż. Z Lili uczymy się pasterstwa i to ona podarowała mi kolejnego czarnego belga w moim życiu RIRU. Zarejestrowałam nowy przydomek i od 2019 roku prowadzę drugą  hodowlę Ombre d'Argent czyli Cień Szarości. 

Co mnie interesuję w pracy hodowlanej? Typ, zdrowie, charakter. Ponieważ szukam w rodowodach starych linii, interesuje mnie  owczarek belgijski sprzed 20- 30 lat. Pies stabilny psychicznie i posiadający popędy, szczególnie zwracam uwagę w tej chwili na instynkty pasterskie, które są tak ważne we współpracy z człowiekiem. 

   Belgomaniactwo to stan ducha, dlatego przez moją drogę poznałam wiele wspaniałych osób, które stały się dla mnie ważne nie tylko na polu kynologicznym, ale również prywatnym  i to jest kolejna wartość która pojawiła się wraz z owczarkami belgijskimi - niesamowici ludzie.  

 

After deaths of my dogs for a few years, I withdrew from the kennel life to come back with the appearance of another Belgian in my life, VICTORIA Terramar Nordes from Spain. My husband persuaded me to buy this bitch. I really wanted another groenendel, but the black girl wasn't born for me then, so in our home and in our hearts appeared gray bitch - VICTORIA or like we preffer -Lili. It was she who, like a tornado, spread the “Belgian bug”, which my husband bravely supports. We learn herding with Lili and it was she who gave me another black Belgian in my life - RIRU. I have registered a new agnomen and since 2019 I have been running with the second my kennel - Ombre d'Argent – which means from French – Silver shadow.

 

What am I interested in breeding work? Type, health, character. Since I am looking in the pedigrees of old lines, I am interested in a Belgian Shepherd Dog from 20-30 years ago. A mentally stable dog with impulses, I especially pay attention to herding instincts at the moment, which are so important in cooperation with humans.

 

 Love for Belgian Shepherds is a state of mind, so through my way through the life - I met many wonderful people who became important to me not only in the cynological field, but also in private way, and this is another value that appeared with the Belgian Shepherds - amazing people.

 

BIS PUPPY Hung Club,
BIS II Puppy CACIB Warszawa
SIENNA Rewir Wadery

Int Ch, Mł Ch, Zw Klubu,Ch.Pl
IPO II, Obe II
ACAJOU Rewir Wadery

Champion Polski  VICTORIA Terramar Nordes 
LILI

Call 

506991109

Email 

Follow

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page